Ultimate magazine theme for WordPress.

Nadležnosti gradonačelnika – Grada Tuzla

0 1


Gradonačelnik Tuzle je izvršni organ Grada Tuzle.

Gradonačelnika biraju demokratski birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području grada Tuzle, na zakonom utvrđen način. Mandat načelnika traje četiri godine.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Tuzle propisane Statutom Grada, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o lokalnoj samoupravi u BiH, te posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine oblasti.

Gradonačelnik, u okviru svojih nadležnosti:

-predstavlja i predstavlja Grad Tuzla;

– donosi akte iz svoje nadležnosti;

– priprema i dostavlja Gradskom vijeću nacrte i prijedloge budžeta, ekonomskih planova, razvojnih planova, investicionih programa, prostornih i urbanističkih planova i drugih planskih i regulacionih dokumenata koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta;

-predlaže odluke i druge opšte akte Gradskom vijeću;

-provodi politiku Grada u skladu sa odlukama Gradskog vijeća, izvršava budžet Grada i osigurava provođenje odluka i drugih akata Gradskog vijeća;

– izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno Gradu;

-utvrđuje organizaciju službi gradske uprave u skladu sa zakonom;

– donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji gradskih službi u skladu sa Zakonom;

– ostvaruje saradnju Grada Tuzle sa općinama, drugim gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;

-redovno izvještava Gradsko vijeće o realizaciji politike Grada i njegovim aktivnostima.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.