Ultimate magazine theme for WordPress.

Ramić Ćamil i ostali: Pomoćnik načelnika za bezbjednost bez naredbodavne funkcije

0 3


Ćamil Ramić s braniteljicom Vasvijom Vidović. Foto: BIRN BiH

Martin Frančešević, vještak vojne struke, tokom unakrsnog ispitivanja Odbrane Ćamila Ramića rekao je kako je komandant brigade bio pretpostavljen jedinici vojne policije i ovlašten da im izdaje zadatke. Komandant brigade ili komandir voda vojne policije mogli su, kako je objasnio, disciplinski sankcionisati pripadnike vojne policije.

Pomoćnik načelnika za bezbjednost nije imao naredbodavnu ulogu prema jedinici vojne policije, kazao je Frančešević, te nije mogao izdati nikakvo borbeno naređenje. On je, prema riječima vještaka, bio nadležan za rukovođenje po stručnoj liniji i nije mogao preuzeti ovlaštenja od komandanta. Služba vojne bezbjednosti je, kako je rekao, pratila i usmjeravala rad vojne policije.

Na pitanje Vasvije Vidović, Ramićeve braniteljice, na osnovu čega je zaključio da je optuženi imao ovlaštenja za postupanje prema ratnim zarobljenicima, vještak je odgovorio da je, prema pravilima službe vojne bezbjednosti, imao tu ulogu, te se pozvao na sprovedbeni list zarobljenika iz Višegrada u Goražde, na kojem je Ramićev potpis.

Vidović je vještaku prezentirala dokument o ispitivanju ratnih zarobljenika, na kojem je potpis Amira Šabovića, upućen komandi Prve višegradske brigade, u kojem se navodi kako je vršio ispitivanje zatvorenika i upozorio na loše postupanje prema njima.

Odgovarajući na pitanja Vidović, vještak je kazao kako je komandant brigade ili načelnik štaba Teritorijalne odbrane Višegrad, koji su bili u istoj kući, bili dužni postupiti po ovom izvještaju. Frančešević je rekao da nije imao dokaz da je Ramić od komandira vojne policije dobio ijedan izvještaj o lošem postupanju prema zatvorenicima.

Govoreći o odnosu službe vojne bezbjednosti i vojne policije, vještak je kazao kako nije postojao komandni odnos između pomoćnika komandanta brigade za bezbjednost i komandira vojne policije. Na konstataciju Vidović da služba vojne bezbjednosti ne komanduje vojnom policijom, vještak je rekao kako je kontrola sastavni dio komandovanja i rukovođenja, te da komandant brigade preko službe vojne bezbjednosti ostvaruje stručno komandovanje jedinicama vojne policije, kao i da je komandir vojne policije potčinjen komandantu brigade.

Ramić je s Himzom Selimovićem i Ramizom Mićivodom optužen za zločine počinjene od 1992. do 1994. nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada. S njima se sudi i Mehmedu Dobrači, kome su na teret stavljeni zločini nad zarobljenicima i civilima počinjeni tokom 1995. na području Rogatice i Goražda.

Na pitanje Selimovićevog branioca Slaviše Prodanovića da li je načelnik službe vojne bezbjednosti Istočnobosanske operativne grupe (IBOG) formalno i faktični bio najodgovornija osoba za ratne zarobljenike, vještak je potvrdno odgovorio. Prodanović je pitao vještaka da li je u suprotnosti s time naredba IBOG-a od 25. januara 1993. upućena upravniku zatvora, kojom se traži adekvatno postupanje prema zatvorenicima, vještak je odgovorio da se to odnosi na drugu skupinu ljudi.

Vještak je kazao kako je služba vojne bezbjednosti bila zadužena za ispitivanje zarobljenika, te da o tome obavijesti komandu.

Prodanović je prezentirao borbeni izvještaj od 9. februara 1993, na kojem piše da je zarobljenike ispitivao Emin Imamović, koji je u tom periodu bio načelnik službe vojne bezbjednosti, te dokument od 16. jula iste godine, gdje se navodi da je na tu poziciju imenovan Himzo Selimović, a vještak je rekao kako nikada nije vidio zapisnik o primopredaji.

Na pitanje Selimovića da li je našao izvještaj o zlostavljanju ratnih zarobljenika na kojem se navodi njegovo ime, te da li je izdao naredbu vojnoj policiji ili upravniku vojnog zatvora u pogledu ratnih zarobljenika, vještak je odgovorio negativno.

Unakrsno ispitivanje vještaka se nastavlja 1. aprila.


Post Views: 116

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.