Ultimate magazine theme for WordPress.

Utvrđen Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH

0 1


Vlada Federacije BiH je danas na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrdila Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH koji će biti upućen u Parlament Federacije BiH.

Ovim zakonom se, pojašnjava predlagač, uređuje oblast građevinskog zemljišta, u skladu sa “novim” stvarnim pravom, odnosno načelima i pravilima postavljenim kroz Zakon o stvarnim pravima, što je utvrđena zakonska obaveza. Kroz osam poglavlja Prijedloga ovog zakona normira se pojam i definicija građevinskog zemljišta, uređuje raspolaganje i upis građevinskog zemljišta u javne registre, način određivanja građevinskog zemljišta. Također se reguliše sticanje i zaštita prava na građevinskom zemljištu, kao i prestanak svojstva javnog dobra i uređenje građevinskog zemljišta. Propisuju se naknade koje se plaćaju prilikom korištenja građevinskog zemljišta, definišu prava i obaveze jedinica lokalne samouprave i vlasnika jednih spram drugih kada je u pitanju planska izgradnja i privođenje građevinskog zemljišta trajnoj namjeni, te se rješava nadzor nad provođenjem zakona, utvrđuju prekršajne odredbe, a uređuje se i primjena propisa u prelaznom periodu i stupanje zakona na snagu.

Predlagač u obrazloženju zakona, između ostalog, navodi da se ovim zakonskim propisom kao građevinsko zemljište definiše sve ono zemljište koje je važećim prostorno-planskim dokumentima predviđeno za izgradnju i za to zemljište važi pravni režim koji se reguliše ovim prijedlogom zakona. U skladu s “novim” stvarnim pravom, načelom jednovrsnosti vlasništva i jedinstva nekretnine u ovom prijedlogu zakona se ne pravi razlika između gradskog građevinskog zemljišta (koje je nekada bilo u isključivo društvenom vlasništvu) i ostalog građevinskog zemljišta (koje je moglo biti i u privatnom vlasništvu), nego se sve građevinsko zemljište posmatra kao cjelina i ima isti status.

U razlozima za donošenje ovog zakonskog propisa predlagač, između ostalog, podsjeća da od 2014. godine počinje primjena Zakon o stvarnim pravima kojim se nakon dugo vremena oblast stvarnih prava vraća srednjeevropskoj tradiciji, uvodi načelo jednovrsnosti vlasništva, jednakosti svih titulara, odnosno nosilaca prava vlasništva i načelo jedinstva nekretnine, te se propisuje opća vlasnička transformacija nekadašnjeg društvenog vlasništva odnosno njegovih derivativa (pravo upravljanja, raspolaganja, korištenja).

Predlagač također, između ostalog, pojašnjava da je članom 371. stav 2. Zakona o stvarnim pravima utvrđeno da će se propisi o građevinskom zemljištu usaglasiti sa odredbama tog zakona u roku od tri mjeseca od dana početka njegove primjene, tako da jedan od razloga za donošenje ovog novog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH proizilazi iz odredbe općeg propisa u oblasti stvarnih prava.

Predlagač ističe i da oblast građevinskog zemljišta treba urediti posebnim propisom, i to ne samo zato što je to obaveza Zakona o stvarnim pravima, nego prije svega zato što to zahtijeva sadašnji društveno-ekonomski okvir, a posebno interes razvoja urbanih naselja i infrastrukture, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Za uspostavljanje naftnih rezervi Vlada FBiH izdvaja 10,5 miliona KM

Vlada Federacije BiH je na prijedlog federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom se odobrava prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata od 10,5 miliona KM za uspostavljanje rezervi naftnih derivata.

Sredstva u iznosu od 10.500.000 KM planirana u Budžetu FBiH za 2024. godinu federalnom Ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ekonomskom kodu “Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakciji račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata”, u okviru izvora namjenskih prihoda, utrošiti će se u skladu s odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2023-2026. godina, a koja se odnose na 2024. godinu.

Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prenosa sredstava koja se prikupljaju po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata na namjenskom depozitnom računu budžeta FBiH te će imenovati komisiju za praćenje namjenskog utroška sredstava.

Ovo ministarstvo će davati naloge federalnom Ministarstvu finansija da sa posebnog namjenskog transakcijskog računa izvrši prenos raspoloživih sredstava na račun Operatora-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo. Za realizaciju ove odluke zadužuju se federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, federalno Ministarstvo finansija i Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Vlada Federacije BiH je na prijedlog federalne Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrdila Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH koji će biti upućen u Parlament Federacije BiH.

Ovim zakonom se, pojašnjava predlagač, uređuje oblast građevinskog zemljišta, u skladu sa “novim” stvarnim pravom, odnosno načelima i pravilima postavljenim kroz Zakon o stvarnim pravima, što je utvrđena zakonska obaveza.

Predlagač u obrazloženju zakona, između ostalog, navodi da se ovim zakonskim propisom kao građevinsko zemljište definiše sve ono zemljište koje je važećim prostorno-planskim dokumentima predviđeno za izgradnju i za to zemljište važi pravni režim koji se reguliše ovim prijedlogom zakona. U skladu s “novim” stvarnim pravom, načelom jednovrsnosti vlasništva i jedinstva nekretnine u ovom prijedlogu zakona se ne pravi razlika između gradskog građevinskog zemljišta (koje je nekada bilo u isključivo društvenom vlasništvu) i ostalog građevinskog zemljišta (koje je moglo biti i u privatnom vlasništvu), nego se sve građevinsko zemljište posmatra kao cjelina i ima isti status, navodi se u saopćenju.

(TIP)Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.