Ultimate magazine theme for WordPress.

Vlada TK: Rasterećenje zdravstvenog sistema od ‘papirologije’ | RTVTK

0 0


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) na području Tuzlanskog kantona.

Zdravstvene ustanove i nosioci privatne prakse kao i druga pravna i fizička lica, koja u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove iz oblasti zdravstva, dužni su voditi evidencije iz oblasti zdravstvenog osiguranja i dostavljati ih nadležnom Zavodu za zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom.

Odlukom se uređuje obaveza sačinjavanja, korištenja, vođenja i razmjene medicinske dokumentacije i evidencija u zdravstvu, sačinjavanje i vođenje izvještaja, registara i druge srodne dokumentacije u zdravstvenim ustanovama u elektronskoj formi u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu.

Odredbe ove odluke se primjenjuju na cjelokupnu medicinsku dokumentaciju i sve zdravstvene i druge evidencije koje nastaju u zdravstvenim ustanovama na području TK a koje se sačinjavaju, vode i razmjenjuju putem IZIS-a, utvrđene važećim Zakonom o evidencijama u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, te su sadržane i u važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti evidencija u zdravstvu, prometu i izdavanju lijekova, prometu i izdavanju medicinskih sredstava, ortopedskih i drugih pomagala, spriječenosti za rad, laboratorijskoj, radiološkoj ili drugoj dijagnostici, ljekarskim uvjerenjima, javnozdravstvenim i zdravstveno-statističkim podacima, obrascima i izvještajima, dnevnim ili drugim protokolima i svim drugim pripadajućim i srodnim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

Neprivatizovano najviše veterinarskih stanica i komunalnih preduzeća

Vlada TK usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2023. godinu. U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti vezane za pripreme za prodaju državnog kapitala preduzeća iz registra preduzeća za privatizaciju jer to nije bilo predviđeno Programom rada.

Prema Izvještaju na području Tuzlanskog kantona za privatizaciju je preostalo 34 neprivatizovanih ili djelimično privatizovanih preduzeća i 10 preduzeća za koja je prije okončanja postupka privatizacije pokrenut postupak stečaja. U odnosu na Program rada za 2023. godinu, broj preduzeća za privatizaciju smanjen je na 34 zbog brisanja iz sudskog registra preduzeća D.D. „Neimar“ Gračanica, a broj preduzeća nad kojim je otvoren stečajni postupak je smanjen sa 16 na 10 zbog brisanja preduzeća iz sudskog registra, a radi zaključenja stečajnog postupka. Neprivatizovana su komercijalna preduzeća, elektronski mediji, veterinarske stanice, rudnik i komunalna preduzeća.

Obezbjeđivanje vode za piće

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni  Zakona o zaštiti akumulacije „Modrac“. Zakon o zaštiti akumulacije “Modrac” kojim je utvrđena namjena akumulacije „Modrac“ prema redoslijedu prioriteta, te su propisane obavezne mjere zaštite obale i voda, zaštita slivnog područja od zagađivanja i drugih uticaja, kao i organizacija, planiranje i provođenje mjera zaštite voda, te finansiranje zaštite voda akumulacije i sliva donesen je 31.05.2006. godine.

Zbog činjenice da je donesen prije donošenja Zakona o vodama, koji je stupio na snagu 01.01.2008. godine, Zakona o vodama kao i Zakona o prostornom uređenju i građenju neophodno je usklađivanje. Budući da da nisu u pitanju složene i obimne izmjene i dopune Zakona dokument je upućen u skraćenu skupštinsku proceduru.

Izjednačavanje prava boraca u FBiH

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Izmjene su rezultat dostavljenih inicijativa kantonalnih boračkih saveza od društvenog interesa za Tuzlanski kanton. Dokumentom se reguliše pravo na osiguranje higijensko – sanitetskog materijala ratnim vojnim invalidima sa utvrđenim procentom u visini 100 posto I grupe vojnog invaliditeta, kojim je prema federalnom zakonu, utvrđeno pravo na njegu i pomoć drugog lica, kao neposredne posljedice zadobijene rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti, a koji su zbog propusta bili izuzeti iz odredbi važećeg Zakona, pravo na hiperbaričnu komoru u trajanju najduže do 20 dana u skladu sa medicinskim indikacijama, za ratne vojne invalide – lica sa paraplegijom.

U skladu s ovom izmjenom predložena je i nova sadržina prava na banjsko-klimatsko liječenje te pravo na pomoć u slučaju smrti člana porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i nosioca ,,Partizanske spomenice 1941“ na način usaglašen sa federalnim zakonima kojima se reguliše oblast. Zakon se u skraćenu skupštinsku proceduru upućuje jer nisu u pitanju složene i obimne promjene budući da predloženi tekst sadrži samo osnovna zakonska rješenja koja omogućavaju da se branioci i članovi njihovih porodica sa područja ovoga kantona, dovedu u isti položaj kao i lica koja svoja prava i novčane prinadležnosti ostvaruju putem federalnog budžeta.

Ostale odluke

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2023. godini te dala suglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2024. godini Kantonalne uprave civilne zaštite.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim se prihvataju komentari i primjedbe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dati na tekst Zakona o šumama.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko-protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2024. godinu planirana su finansijska sredstva za navedena dopunska prava koja su raspoređena u skladu sa Programom o korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2024. godini. Ukupno planirana sredstva iznose 1.288.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je prijedlog teksta Inicijative za davanje autentičnog tumačenja Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine koja se upućuje Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada TK prihvatila je tekst vansudske nagodbe za izmirenje obaveza iz radnog odnosa po osnovu pravosnažno okončanog krivičnog postupka.

Vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje da je „Bekrić“ d.o.o. iz Srebrenika izvršio povrat dijela neutrošenih finansijskih sredstava u visini od 12.679,03 KM koja su odobrena Ugovorom o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu osiguranja povoljnijih uslova za zapošljavanje.

Također je utvrđeno da je Mujanović (Arif) Mirsad izvršio povrat neosnovano primljenih sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu u visini od 1.290 KM kao i da je Duraković (Džemail) Anes iz Lukavca izvršio povrat neosnovano primljenih sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu u visini od 1.600 KM.

Donesena je i Odluka kojom se utvrđuje da je Karić (Hasib) Adnan iz Lukavca, 05.02.2024. godine izvršio povrat neosnovano primljenih sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu u visini od 2.688 KM.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu.

Vlada TK dala je saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa bez zasnivanja radnog odnosa za pozicije nastavnika u sva naučno nastavna zvanja za uže naučne oblasti „Lingvistika“ i „Savremeni njemački jezik“ po jednog izvršioca (Filozofski fakultet) i za nastavnike u sva naučno nastavna zvanja za nastavne predmete „Ginekologija i akušerstvo“, „Uvod u medicinu i prva pomoć“ i „Interna medicina“ (Medicinski fakultet).

Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli dana je saglasnost za raspisivanje konkursa bez zasnivanja radnog odnosa na Pravnom fakultetu za nastavnika u sva naučno nastavna zvanja za uže naučne oblasti„Državno i međunarodno javno pravo“ i „Komparativna pravna historija i komparativno pravo“ po jedan izvršilac, te za Rudarsko-geološko-građevinski fakultet za nastavnika u sva naučno nastavna zvanja za uže naučne oblasti „Hidrotehnika“ i „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“, po jedan izvršilac.

Vlada je također dala saglasnost za raspisivanje konkursa bez zasnivanja radnog odnosa na: Farmaceutskom fakultetu za nastavnike u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti „Farmaceutska analitika“, „Farmaceutska tehnologija“; Filozofskom fakultetu za saradnik u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast „Stari vijek“; na Medicinskom fakultetu nastavnik u sva naučno nastavna zvanja za uže naučne oblasti „Ginekologija i akušerstvo“, „Hirurgija“, „Infektologija“ te na Tehnološkom fakultetu saradnik u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“, po jedan izvršilac.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom stalna sredstva za nadzor nad radovima rekonstrukcije javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu – grijanje za Općinu Kladanj, JZU Dom zdravlja Kladanj koja se knjigovodstveno vode na budžetskoj poziciji Zaštita okolice – Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice prenose u vlasništvo Općina Kladanj, JZU Dom zdravlja Kladanj.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 8.000.000 KM.

Također su odobrena finansijska sredstva Studenskom vijeću Pravnog fakulteta Univerziteta „Legis“ u Tuzli, u iznosu od 6.000 KM na ime sufinansiranja odlaska i učešća studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, na Svjetsko takmičenje iz međunarodne arbitraže i to za troškove učešća na takmičenju i obavezne stručne literature, koje se organizuje u periodu od 15.03.2024.do 17.03.2024. godine u Beogradu u Srbiji.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024. godina kao i Odluku o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Vlada TK donijela je Odluku o izvršavanju dijela sredstava za provođenje strukturalnih reformi po Ugovoru o dodjeli potpore iz budžeta FBiH od 25. maja 2023. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 878.170 KM za provođenje strukturalnih reformi.

Vlada je također donijela Odluku kojom se odobrava izvršenje dijela transfera dodijeljenog Tuzlanskom kantonu, na osnovu Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta FBiH od 25. maja 2023. godine i odluke Vlade Federacije BiH u iznosu od 14.730.433 KM za finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je rješenja o razrješenju Have Hasanović kao privremenog, i imenovanju kao člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Denisa Husića za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje direktora u skladu sa zakonom, na najduže tri mjeseca, počev od 01.04.2024. godine.

Također je doneseno Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona kao i niz rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, saopćeno je iz Press službe Vlade TK.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.