Ultimate magazine theme for WordPress.

Vlada TK: Rasterećenje zdravstvenog sistema od ‘papirologije’

0 1


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) na području Tuzlanskog kantona.

Zdravstvene ustanove i nosioci privatne prakse kao i druga pravna i fizička lica, koja u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove iz oblasti zdravstva, dužni su voditi evidencije iz oblasti zdravstvenog osiguranja i dostavljati ih nadležnom Zavodu za zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom. Odlukom se uređuje obaveza sačinjavanja, korištenja, vođenja i razmjene medicinske dokumentacije i evidencija u zdravstvu, sačinjavanje i vođenje izvještaja, registara i druge srodne dokumentacije u zdravstvenim ustanovama u elektronskoj formi u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu.

Odredbe ove odluke se primjenjuju na cjelokupnu medicinsku dokumentaciju i sve zdravstvene i druge evidencije koje nastaju u zdravstvenim ustanovama na području TK a koje se sačinjavaju, vode i razmjenjuju putem IZIS-a, utvrđene važećim Zakonom o evidencijama u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, te su sadržane i u važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti evidencija u zdravstvu, prometu i izdavanju lijekova, prometu i izdavanju medicinskih sredstava, ortopedskih i drugih pomagala, spriječenosti za rad, laboratorijskoj, radiološkoj ili drugoj dijagnostici, ljekarskim uvjerenjima, javnozdravstvenim i zdravstveno-statističkim podacima, obrascima i izvještajima, dnevnim ili drugim protokolima i svim drugim pripadajućim i srodnim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

Neprivatizovano najviše veterinarskih stanica i komunalnih preduzeća

Vlada TK usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2023. godinu. U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti vezane za pripreme za prodaju državnog kapitala preduzeća iz registra preduzeća za privatizaciju jer to nije bilo predviđeno Programom rada.

Prema Izvještaju na području Tuzlanskog kantona za privatizaciju je preostalo 34 neprivatizovanih ili djelimično privatizovanih preduzeća i 10 preduzeća za koja je prije okončanja postupka privatizacije pokrenut postupak stečaja. U odnosu na Program rada za 2023. godinu, broj preduzeća za privatizaciju smanjen je na 34 zbog brisanja iz sudskog registra preduzeća D.D. „Neimar“ Gračanica, a broj preduzeća nad kojim je otvoren stečajni postupak je smanjen sa 16 na 10 zbog brisanja preduzeća iz sudskog registra, a radi zaključenja stečajnog postupka. Neprivatizovana su komercijalna preduzeća, elektronski mediji, veterinarske stanice, rudnik i komunalna preduzeća.

Obezbjeđivanje vode za piće

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni  Zakona o zaštiti akumulacije „Modrac“. Zakon o zaštiti akumulacije “Modrac” kojim je utvrđena namjena akumulacije „Modrac“ prema redoslijedu prioriteta, te su propisane obavezne mjere zaštite obale i voda, zaštita slivnog područja od zagađivanja i drugih uticaja, kao i organizacija, planiranje i provođenje mjera zaštite voda, te finansiranje zaštite voda akumulacije i sliva donesen je 31.05.2006. godine. Zbog činjenice da je donesen prije donošenja Zakona o vodama, koji je stupio na snagu 01.01.2008. godine, Zakona o vodama kao i Zakona o prostornom uređenju i građenju neophodno je usklađivanje. Budući da da nisu u pitanju složene i obimne izmjene i dopune Zakona dokument je upućen u skraćenu skupštinsku proceduru.

Izjednačavanje prava boraca u FBiH

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Izmjene su rezultat dostavljenih inicijativa kantonalnih boračkih saveza od društvenog interesa za Tuzlanski kanton.

Dokumentom se reguliše pravo na osiguranje higijensko – sanitetskog materijala ratnim vojnim invalidima sa utvrđenim procentom u visini 100% I grupe vojnog invaliditeta, kojim je prema federalnom zakonu, utvrđeno pravo na njegu i pomoć drugog lica, kao neposredne posljedice zadobijene rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti, a koji su zbog propusta bili izuzeti iz odredbi važećeg Zakona, pravo na hiperbaričnu komoru u trajanju najduže do 20 dana u skladu sa medicinskim indikacijama, za ratne vojne invalide – lica sa paraplegijom.

U skladu s ovom izmjenom predložena je i nova sadržina prava na banjsko-klimatsko liječenje te pravo na pomoć u slučaju smrti člana porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i nosioca ,,Partizanske spomenice 1941“ na način usaglašen sa federalnim zakonima kojima se reguliše oblast. Zakon se u skraćenu skupštinsku proceduru upućuje jer nisu u pitanju složene i obimne promjene budući da predloženi tekst sadrži samo osnovna zakonska rješenja koja omogućavaju da se branioci i članovi njihovih porodica sa područja ovoga kantona, dovedu u isti položaj kao i lica koja svoja prava i novčane prinadležnosti ostvaruju putem federalnog budžeta.

(TIP)Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.